ነጻ ቀረጻ ፊልም ትምርቲ ኣብ MINIKRONIEKEN

Info voor filmers

ሓዲሽ ናይ ቀረጻ ፊልም ትምርቲ ካብ 13 ሕዳር 2018 ን 10 ሰሙናት ኣብ ነፍሲ ሰሉስ ምሸታዊ።ን ተቐማጦ Almelo,Borne, Hengelo ነጻ ክፍሊት።

 

ኣብ ኔዘርላንድ ሓደሽቲ ተቀማጦ ዲኩም?ሓጺር ዶኪሜንታሪ ፊልም (documentary film) ከመይ ጌርካ ከምትሰርሕ ክትመሃሩ ትደልዩ ዶ? ብሓባር ምስ ደቂ ዓዲ (ሆላንዳውያን) ታሪኽ ሂወት ሓደ ሰብ ወይ ወሃቢ ታሪኽ ፊልም ክትሰርሑ ትክእሉ።

ኣብዚ ሊንክ ኣቲኩም ብነጻ ትምርቲ ተመዝገቡ፡minikronieken.nl/nieuwe-wereld

 

ኣብ ወሽጢ 5 ሰሙናት እቶም ኣገደስቲ ወይ መሰረታውያን ነገራት ብዛዕባ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን (video   production) ትመሃሩ፡

፡ኢንተርቪው(ቃለ መሕትት)

፡ካሜራ

፡ድምጺ

፡ምውህሃድ (montage)

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ካብ ሙኩራት ሰራሕቲ ፊልም ስልጠናን ሓገዝ ፕሮዳክሽን (production) ኣብ ዝሰራሕክሞ ፊልም ትወሃቡ።

ዝያዳ ሓቤሬታ፡

 

ኣብዚ ናይ minikrinieken ትምርቲ ስልጠና፣ እቶም ተማሃሮ ብዛዕባ ሓዲሽ ሂወት ዝጀመረ ሓደ ሰብ ወይ ወሃቢ ታሪኽ ተሞርኪሶም ፊልም ይሰርሑ።ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ውይ ጉሩፕ ኩሎም ተመሃሮ ኣሰራርሓ ዶኬሜንታሪ ፊልም ትምርቲ ይቐስሙ።ኣብዚ ክፍሊ ወይ ጉሩፕ ፍርቆም ደቂ ዓዲ (ሂላንድዊያን) ክኮኑ ከለዉ ዝተረፉ ድማ ሓደሽቲ ተቐማጦ ኢዮም።ብሓባር 10 ናይ ትምርቲ ምሸታት ትምርቲ ፊልም፡ኢንተርቪውን ቴክኒክን ስልጠና ይወስዱ።ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብዛዕባ ታሪኽ ሂወት ሓደ ሰብ ፊልም ይሰርሕ።ብ ውልቃዊ ቴሌፎንኩም (smartphone) ውይ ብካሜራ ቀረጻ ቪደዮ ይወሰድ።

 

ናይ ፊልም ትሰርሕሎም ሰባት ወይ ወሃብቲ ታሪኽ ዝርዝር ኣስማት(ሊስት) ይወሃበኩም።

ካብዚ ዝርዝር ኣስማት ሓደ ሰብ ትመርጹ።እቲ ዝመርጽክሞ ሰብ ናትኩም ወሃቢ ታሪኽ ይከውን ኣብኡ ተሞርኪስኩም ድማ ሓጺር ፊልም ትሰርሑ።ሓደሽቲ ተቐማጦ ካብ ደቂ ዓዲ ይመርጹ እቶም ደቂ ዓዲ(ሆላንዳዊያን) ደማ ካብ ሓደሽቲ ተቐማጦ ሰብ ይመርጹ።ምስ ወሃቢ ታሪኽ 3 ግዜ ቆጸራ የግበር፡ቀዳማይ ቆጸራ ሌላ ምስ ወሃቢ ታሪኽ፡ ካለኣይ ቆጸራ ኢንተርቪው ምስ ወሃቢ ታሪኽ ፡ ሳልሳይ ቆጸራ መዓልታዊ ንጥፈታት ናይ ወሃቢ ታሪኽ ቀረጻ ቪዲዮ ይውሰድ።

ካብ 10 ምሸታዊ ትምርቲ ግዜ ወጻኢ. .ን ፊልምኩም ከተወሃህዱ ወይ ከትሰርሑ 30 ሰዓታት የድልየኩም።

፠ኣብ መዕጸዊ ትምርቲ ሰርትፊኬት ናይ ተሳታፍነት ትወሃቡ።

፠ዝሰራሕክሞም ፊልምታት ብጉቡእ ተዳልዮም መጋቢት 10/03/2019 ንተቐማጦ ትቬንተ(twente) ን ምሪኢት ይቐርቡ።

፠ቦታ ምሪኢት ኣብ kulturhus Borne

Aanmelden cursus

ዕለት ሰዓትን ቦታን፡

ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ስይ መሸት, ካብ ሰዓት 18:30 ክሳብ ሰዓት 21:30

  1. ሕዳር 2018     ፡ትምርቲ 1
  2. ሕዳር 2018     ፡ትምርቲ 2
  3. ሕዳር  2018 ፡ትምርቲ 3
  4. ታሕሳስ 2018    ፡ትምርቲ 4
  5. ታሕሳስ 2018  ፡ትምርቲ 5
  6. ታሕሳስ 2018  ፡ትምርቲ 6
  7. ጥሪ  2019       ፡ትምርቲ 7
  8. ጥሪ  2019    ፡ትምርቲ 8
  9. ጥሪ  2019    ፡ትምርቲ 9
  10. ጥሪ  2019    ፡ትምርቲ 10

 

ኣድራሻ፡

Almelo,Borne,Hengelo

Masja de Roy