Minikronieken aanbod voor pilotscholen

Regeling Cultuureducatie

In 2022 gaat Minikronieken scholen helpen om zelf programma’s te schrijven die aansluiten op verschillende profielen en praktijkgerichte programma’s. Hiervoor heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling ‘versterking cultuuronderwijs vmbo’ opengesteld. Deze regeling stimuleert de ontwikkeling en verduurzaming van cultuur-educatieve projecten voor het vmbo in alle leerwegen, inclusief de nieuwe leerweg, vso en pro.

Doel van de pilotprojecten

De subsidieaanvraag wordt verzorgd door stichting Rakonto. Het doel is te onderzoeken en uitproberen hoe de Minikronieken methode kan aansluiten bij een breed scala aan vmbo-profielen en doelgroepen. Daarnaast wordt gekeken hoe de methode vakoverstijgend kan worden, bijvoorbeeld in combinatie met vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, geschiedenis, of maatschappijleer.

Wat krijgt een pilotschool?

Op de deelnemende scholen worden projecten uitgevoerd waarbij maatwerk per school wordt geleverd. Scholen kunnen kiezen of ze een project in het lopende schooljaar 2021 – 2022 of in het aankomende schooljaar 2022 -2023 willen uitvoeren.

 

Deelnemende scholen krijgen volop de gelegenheid om zelf invulling te geven aan het programma. De stichting Rakonto levert externe specialisten en  materialen voor mediaproductie. De externe specialisten zijn allen professionele filmmakers die een didatische training hebben gevolgd. Zij verzorgen de onderstaande taken:

 

 • Begeleiding bij de voorbereiding en planning van het project
 • Opstellen van een lesplan op maat per school
 • Hulp bij de aanschaf en ingebruikname van filmapparatuur
 • begeleiding door filmcoaches gedurende 8 dagdelen (te verdelen over de projectweken). Per 10 leerlingen 1 filmcoach
 • Hulp bij social media planning en publiciteit

 

Verder levert de stichting de volgende apparatuur en materialen:

 • Bruikleen van 12 laptops inclusief software voor montage
 • Bruikleen van 12 camera-sets inclusief koffer en accessoires zoals microfoons en statieven
 • Licentie voor 1 schooljaar op de instructiematerialen
 • Pakket voorbeeldmaterialen en teksten voor de publiciteit
Voor welke scholen?

In aanmerking komen vmbo-, vsbo (Cariben), vso en pro scholen die:

 • aan de slag willen met documentaire maken
 • graag een actieve bijdrage leveren in de ontwikkeling van het lesplan
 • financieel kunnen bijdragen aan de uitvoering het project

 

Er kunnen maximaal 5 scholen deelnemen.

 

Scholen met een bijzondere doelgroep, bijvoorbeeld leerlingen met een beperking. worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen.
Ook wil de stichting graag met een school in het Caribische deel van het Koninkrijk samenwerken.

Bel of mail voor informatie en een presentatie op jouw school:
masja@minikronieken.nl  |  06-17834418

Masja de Roy