ፊልም ብዛዕባኻ!

ፊልም ብዛዕባ ታሪኽ ሂወትካ/ኪ ወይ ድማ መጻኢኻ ብከመይ ከመይ ገርካ ከም ዝሃንጽካ/ኪ ብ መልክዕ ፊልም ክስራሕ ትደልዩ ዶ? ኣብ ታሪኽ ሂወትኩም ዝተመርኮሰ ፊልም ኣብ ኢንተርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ገጻት ግዝርጋሕ ትደልዩ ዶ?

 

ከም “ወሃቢ ታራኽ” ኮንኩም ኣብ Minikronieken project ‘Regisseur in je nieuwe wereld’ ክትምዝገቡ ትክእሉ ኢኩም።ብድሕሪኡ ታሪኽኩም ንሓደ ተማሃራይ ናይ ቀረጻ ፊልም ትገልጽሉ ንሱ/ንሳ ድማ ኣብ ታሪኽኩም ተመርኪሶም ፊልም ይሰርሕልኩም።

 

ሓደ እኩብ ካብ ሓደሽቲ ተቐማጦን ደቂ ዓዲ ሆላንድውያንን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ በዛዕባ ታሪኽ ሂወትን ዘሕለፍዎ ነገራትን ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ፊልም ንምስራሕ ሓጺር ትምርቲ ክቐስሙ ኢዮም።ነፍሲ ወከፍ ተመሃሮ ሓደ ወሃቢ ታሪኽ ይመርጽ።ሓደሽቲ ተቀማጦ ካብ ደቂ ዓዲ (ሆላንዳዊያን) ይመርጹ፣ሓደ ወዲ ዓዲ (ሆላንዳዊ) ከላይ ካብ ሓደሽቲ ተቀማጦ ሓደ ይመርጽ።ብዘይካ እቲ ቀራጺ ፊላም ፣ወሃቢ ታሪኽ ትምሪት ኣይወስድን ኢዩ።

 

ዕላማ ናይዚ ፕሮጀክት Minikronieken ጽቡቕ ርክብ ምስ ሓደሽቲ ተቀማጦ ንምፍጣርን ብድሕሪ ኣብ ሂወቶም ዘሕለፍዎ ብዙሕ ነጋራትን ኣብዚ ሕጂ ግዜ  ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ንምፍላጥን ኢዩ።ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ኣሕሊፉ ኢዩ።ኣብዚ ፊልም አቲ ወሃቢ ታርኽ እቲ ዘሕለፍዎ ነገራትን ኣጋጣሚታትን ብኸመይ ኣብዚ ደረጃ ብከመይ ዝበጽሑ ብናቶም ማአንገዲ ይገልጹ።

ዝያዳ ሓበሬታ፡

 

ፊልም ዝስረሓሉ ግዜ ካብ ሕዳር 2018 ክሳብ ጥሪ 2019 ይካየድ።ናይ መጀመርያ ምርኢት ኣብ መጋቢት ዕለት 10/3/2019 ኣብ Kulturhus Borne ክካየድ ኢዩ።ፊልምታት ኣብ ኢንተርነት(ገጽ) ናይ Minikronieken ይዝርጋሕ።ኣብዚ ሊንክ ኣቲኩም ኩሉ ናይ ዝሓለፈ ፕሮጀክት ፊልምታት ክትሪኡ ትክእሉ minikronieken.nl/overzicht_films።

 

እቲ ቀራጺ ፊልም ምሳካ/ኪ 3 ግዜ ናይ ከባቢ ሰዓትን ፈረቓን ቆጸራ ይገብር፣ቀዳማይ ቆጸራ ሌላ ምስ ቀራጺ ፊልም ክከውን ከሎ ካልኣይ ቆጸራ ኢንተርቪውን ቀረጻ ቪዲዮን ይከውን ፣ሳልሳይ ቆጸራ ቀራጺ ፊልም ብዛዕባ መዓልታዊ  እትገብሮም ንጥፈታት ቀረጻ ይወስድ።

 

ምርጫ፡

ኣብዚ ዝተወሰኑ “ወሃብቲ ታሪኽ” የድሊዩና።ሓደ ቀራጺ ፊልም ካብ ወሃብቲ ታሪኽ ሓደ ክመርጽ ይክእል ብዛዕባ ርቲ ዝመረጽዎ ድማ ፊልም ይሰርሕ።

 

ውጽኢት፡

ምዝገባ ክሳብ ጥቅምቲ ዕለት 29/10/2018.ከም ወሃቢ ታሪኽ እንተ ተመሪጽካ/ኪ መልእክቲ ይስደደኩም።ወይ ንዝድያ ሓቤሬታ ናብ ቁጽሪ ቴሌፊንኩም ይድወለኩም።

ንዝያዳ ሓቤሬታ www.minikronieken.nl/nieuwe-wereld

ንዝኮነ ሕቶ ናብዚ e-mail ክትሰዱ ትእሉ masja@minikronieken.nl

Klik hier om je aan te melden:

Aanmelden verteller

Bekijk hier een voorbeeld Minikroniek:

This film has Dutch and Arabic subtitles. Choose ‘captions’ in the lower right menu.

 CC اختر اللغة العربية من خلال اسفل يمين الشاشة على احرف ال

PROJECT INFO

Masja de Roy