خبرنامه جستجوی فیلم ساز هلندی وفارسی زبان

خبرنامه جستجوی فیلم ساز هلندی وفارسی زبان

در حال حاضر پروژهی مینی کرنیک در صدد گسترش است و در برنامه های آیندهی خود, امیدوار است که بتواند این متد را با گروههای مختلف مردم اجرا کند.

مینی کرنیک از داستانهای مردم با ملیت ها و فرهنگ های مختلف بسیار استقبال می کند و امیدوار است که بتواند روزی این متد رادر ردهی جهانی با استفاده از وبینار ارایه دهد. در حال حاضر مینی کرنیک به دنبال فیلم سازی است که به هر دو زبان هلندی وفارسی مسلت باشد.

این پروژه قصد دارد کمک به شناخته شدن فرهنگ های پیرامون جامه داشته باشد.

پس از شرکت در کارگاه های آموزشی که برای معلمان این پروژه تهیه دید شده است, این فیلم ساز فارسی و هلندی زبان رهبری تدریس گروهی از مینی کرنیک را به عهده خواهد گرفت.

اگر شما به فیلمسازی علاقه دارید و تجربهی فیلمسازی در گذشته را داشته اید, میتوانید با ما تماس بگیرید و بخشی از این پروژهی مردمی .فرهنگی باشید

Masja de Roy